NAUDOJIMOSI

INTERNETO SVETAINE www.lovibaby.com SĄLYGOS IR NUOSTATOS

Apibrėžimai

Visi toliau nurodyti terminai, vartojami šiose Sąlygose ir nuostatose, turi būti suprantami atsižvelgiant į toliau nurodytus apibrėžimus:

 1. Interneto svetainė – interneto domene www.lovibaby.com veikianti interneto svetainė.
 2. Sąlygos ir nuostatos – šios naudojimosi interneto svetaine, kurios domeno vardas yra www.lovibaby.com, Sąlygos ir nuostatos, kurios nustato konkrečias Interneto svetainės Naudotojo ir Valdytojo teises ir įsipareigojimus.
 3. Valdytojas – Interneto svetainės savininkas – įmonė, kurios pavadinimas „CANPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ S.K.A., turinti registruotą buveinę Varšuvoje (02-884) adresu ul. Puławska 430, įregistruota apylinkės teismo valdomame sostinės Varšuvos  Nacionaliniame teismų registre, 12-ame Nacionalinio teismų registro Prekybos departamente KRS numeriu 0000452771, mokesčių mokėtojo identifikacijos numeris (NIP) 118-00- 28-608, statistinės identifikacijos numeris (REGON) 015495694.
 4. Aktas – 2002 m. liepos 18 d. aktas dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis.
 5. Naudotojas – Interneto svetaine besinaudojantis asmuo, kuris yra užsiregistravęs Interneto svetainėje ir prisijungęs prie jos.
 6. Neregistruotas naudotojas – Interneto svetainės lankytojas, kuris nėra užsiregistravęs Interneto svetainėje ir Naudotojas, kuris nėra prisijungęs prie Interneto svetainės.
 7. Seselė (akušerė) – Naudotojas, užsiregistravęs kaip „akušeris“ ir besinaudojantis Interneto svetainės dalies, pavadintos „Akušerių zona“ funkcijomis.

§ 1 Bendrosios nuostatos

 1. Šios Sąlygos ir nuostatos apibrėžia principus, kuriais remiantis Valdytojas Naudotojams ir Neregistruotiems naudotojams elektroninėmis priemonėmis teikia paslaugas, susijusias su interneto svetainės veikimu internete, kur Naudotojai bei Neregistruoti Naudotojai gali naudotis interneto svetainės turiniu atsižvelgiant į šiose Sąlygose ir nuostatose aprašytas sąlygas, konkrečiau, Naudotojai gali skelbti nemokamus patarimus ir gauti taškų, taip pat reikšti nuomonę bei komentuoti ir vertinti taškais kitų interneto svetainių Naudotojų patarimus.
 2. Interneto svetainė yra laisvai prieinama visiems viešojo interneto tinklo naudotojams, tačiau Neregistruoti naudotojai negali naudotis Naudotojams skirtomis interneto svetainės funkcijomis.
 3. Interneto svetainės tikslinė grupė – atsižvelgiant į Valdytojo siūlomus gaminius – tėvai, tačiau Valdytojas neapriboja paslaugų teikimo Naudotojams ir Neregistruotiems naudotojams, kurie neturi vaikų.
 4. Norint tinkamai naudotis interneto svetaine bei per interneto svetainę teikiamomis paslaugomis, Naudotojams ir Neregistruotiems naudotojams būtina: būti prisijungus prie viešojo Interneto tinklo; įsidiegti ar naudotis 8.x ar naujesne „Internet Explorer“ versija, 36.x ar naujesne „Mozilla Firefox“ versija 3, 41.x ar naujesne „Google Chrome“ versija, ar bet kuria kita Interneto naršykle, turinčia panašius ar aukštesnius parametrus; įgalinti „Java“ kalbos scenarijus ir programėles bei slapukus (žiūrėti skirtuką: Apie mus (Slapukų politika)); tam, kad kai kurie objektai būtų teisingai rodomi, būtina naudoti išorines Paslaugų vartotojo taikomąsias programėles, pvz., 6.0 ar naujesnę „Adobe Acrobat Reader“ versiją.
 5. Optimizuota interneto svetainės peržiūra naudojant 1280x800 rezoliuciją.
 6. Valdytojas neprisiima atsakomybės už techninius apribojimus ir kliūtis, kurios atsiranda įrangoje, įskaitant Naudotojo ir Neregistruoto naudotojo techninę įrangą, naudojamą pasiekti interneto svetainę, ir kurios užkerta kelią ar apsunkina Naudotojui ir Neregistruotam naudotojui naudojimąsi interneto svetaine.
 7. Valdytojas pareiškia, kad naudojantis interneto svetaine, Naudotojams ir Neregistruotiems naudotojams draudžiama skleisti neteisėtą turinį, įskaitant vulgarų ir kitus asmenis įžeidžiantį turinį. Sutikdami su šiomis Sąlygomis ir nuostatomis, Naudotojai ir Neregistruoti naudotojai pareiškia, kad jie įsipareigoja nepažeisti pirmiau nurodyto draudimo.

§ 2 Registracija Interneto svetainėje

 1. Naudotojas interneto svetainėje registruojasi savanoriškai ir nemokamai.
 2. Registracija interneto svetainėje vykdoma naudojant interneto svetainėje pateiktą formą, užpildant privalomus registracijos formos laukus, t. y., Naudotojo vardas, pavardė ir el. pašto adresas, taip pat nepriklausomus laukus, t. y., gimimo data, gyvenamosios vietos adresas bei vaiko amžius ir vardas.
 3. Naudotis interneto svetaine galima su sąlyga, kad sutinkama su interneto svetainėje pateiktomis Sąlygomis ir nuostatomis, pažymint atitinkamą frazę registracijos formoje.
 4. Registruojantis interneto svetainėje Naudotojas turi teisę sutikti gauti Valdytojo ar kitų juridinių asmenų sukuriamą, su interneto svetainės pobūdžiu susijusią reklaminę ir komercinę informaciją el. paštu ir (ar) SMS žinutėmis. Naudotojas išreiškia savo sutikimą interneto svetainėje. Aptariamas sutikimas duodamas registracijos formoje pažymint frazę, nurodančią, kad duodamas sutikimas gauti informaciją iš Valdytojo.
 5. Naudotojui draudžiama aktyviai naudotis dviem ar daugiau paskyrų, ar tyčia susikurti vėlesnes paskyras, naudojantis kitų šeimos narių duomenimis. Valdytojas pasilieka teisę ištrinti tokias paskyras.

§ 3 Asmens duomenys

 1. Užsiregistravęs interneto svetainėje Naudotojas sutinka, kad Valdytojas apdorotų Naudotojo registracijos formoje pateiktus duomenis, veikloje, susijusioje su interneto svetainės veikimu, Privatumo politikoje nurodytiems tikslams. Sutikimas duodamas pažymint atitinkamą frazę registracijos formoje.
 2. Naudotojų asmens duomenys apdorojami laikantis 1997 m. rugpjūčio 29 d. Asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų (Įstatymų oficialaus leidinio 922 įrašo 2016 m. redakcija). Asmens duomenys apdorojami tik su interneto svetainės veikimu susijusiems tikslams.
 3. Asmens duomenų Valdytojas yra interneto svetainės administratorius.
 4. Nors asmens duomenys pateikiami savanoriškai, nepateikus galiojančiai registracijai būtinų duomenų ir nedavus sutikimo juos apdoroti, Naudotojas negalės užsiregistruoti interneto svetainėje ir naudotis jos funkcijomis, kurios siūlomos registruotiems naudotojams.
 5. Kiekvienas asmuo turi teisę prieiti prie pateiktų duomenų, juos keisti, taip pat atšaukti savo sutikimą juos apdoroti pagal Asmens duomenų apsaugos įstatyme nurodytas sąlygas.
 6. Valdytojas įsipareigoja itin rūpestingai saugoti Naudotojų asmens duomenis.
 7. Saugodamas apdorojamus duomenis, Valdytojas taiko technines ir organizacines priemones, konkrečiau, saugo duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto pašalinimo, apdorojimo ir saugojimo pažeidžiant Įstatymą bei nuo duomenų keitimo, praradimo, pažeidimo ar sunaikinimo.

§ 4 Bendrosios naudojimosi Interneto svetaine Sąlygos

 1. Interneto svetaine galima naudotis tik laikantis galiojančių įstatymų, šių Sąlygų ir nuostatų ir gerų naudojimosi internetu manierų (Tinklo etiketo). Konkrečiau, Naudotojas negali:
  1. pažeisti kitų interneto svetainės Naudotojų teisių,
  2. pažeisti trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių,
  3. skelbti trečiųjų šalių teisių ribojamą turinį, atsižvelgiant į Sąlygų ir nuostatų 5 skyriaus 5 dalies nuostatas,
  4. platinti neteisėtą medžiagą, įskaitant turinį, bet kokiais būdais pažeidžiantį galiojančius įstatymus, skatinantį rasinę, etninę ar religinę neapykantą, pornografinį turinį, turinį, pritariantį fašizmui, nacizmui, komunizmui, propaguojantį smurtą, įžeidžiantį religinius įsitikinimus, pažeidžiantį kitų asmenų teises,
  5. platinti pardavimų skatinimo ar reklaminę medžiagą,
  6. naudotis interneto svetaine tokiais būdais, kurie gali pakenkti tinkamam jos veikimui,
  7. pernelyg sulėtinti interneto svetainės veikimą,
  8. skleisti įstatymams prieštaraujantį, socialiai netinkamą turinį, įskaitant tokį turinį, kuris yra vulgarus, įžeidžia ar šmeižia trečiuosius asmenis.
 2. Suteikdamas prieigą prie interneto svetainės internete, Valdytojas neperleidžia Naudotojams ir Neregistruotiems naudotojams jokių teisių į interneto svetainę.
 3. Visos interneto svetainės teisės, įskaitant grafinius ir teksto elementus, kurių neskelbia Naudotojai, yra saugomos ir sudaro Valdytojo ar kito fizinio ar juridinio asmens nuosavybę, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip. Naudojimasis interneto svetaine nereiškia, kad Naudotojai įgyja teises į joje esančius darbus ar duomenų bazes, kurių Naudotojas nebuvo anksčiau paskelbęs interneto svetainėje. Naudotojui suteikiama teisė naudotis šiais darbais ir duomenų bazėmis tik tokia apimtimi, kokia yra apibrėžta kaip priimtina pagal 1994 m. vasario 4 d. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo bei 1993 m. balandžio 16 d. Kovos su nesąžininga konkurencija įstatymo nuostatas. Draudžiama be rašytinio Valdytojo sutikimo kopijuoti, keisti ar perleisti bet kurią interneto svetainės dalį (išskyrus elementus, kuriuos interneto svetainėje paskelbė Naudotojas, t. y., patarimai, komentarai), išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžia taikomos juridinės nuostatos.
 4. Visus interneto svetainėje pateikiamus gaminių pavadinimus, prekių ženklus ir kitus individualizuotus ženklus, kurie yra saugomi prekių ženklai, saugo 2000 m. birželio 30 d. Pramoninės nuosavybės teisės įstatymas ir 1993 m. balandžio 16 d. Kovos su nesąžininga konkurencija įstatymas.

§ 5 Naudotojo atsakomybė

 1. Naudotojas prisiima visą riziką už savo turinio skelbimą interneto svetainėje ir įsipareigoja laikytis galiojančių įstatymų bei šiose Sąlygose ir nustatote išdėstytų nuostatų, ypač Sąlygų ir nuostatų 4 ir 5 skyriaus nuostatų.
 2. Konkrečiais atvejais Valdytojas pasilieka teisę negrąžinamai ištrinti Naudotojo paskelbtą turinį (patarimus, komentarus) be išankstinio įspėjimo ir be priežasties, ypač tais atvejais, kai kyla abejonių dėl skelbiamų šaltinių legalumo ir turinio teisėtumo, taip pat tais atvejais, kai yra pažeistos Sąlygų ir nuostatų 4 ir 5 skyriaus nuostatos.
 3. Valdytojas pasilieka teisę dalytis Naudotojo duomenimis, taip pat Naudotojų interneto svetainėje skelbiamu ir skleidžiamu turiniu, jeigu galiojančių įstatymų nuostatos reikalauja atskleisti duomenis įgaliotiems asmenims.

§ 6 Valdytojo atsakomybė

 1. Valdytojas neprisiima atsakomybės už Naudotojo interneto svetainėje skelbiamą turinį. Interneto svetainės Naudotojas prisiima visą atsakomybę už savo veiklą interneto svetainėje.
 2. Valdytojas negarantuoja galimybės prisijungti prie interneto svetainės ir pasilieka teisę apriboti jos pasiekiamumą dėl techninių priežasčių.
 3. Valdytojui netaikoma atsakomybė už bet kokią žalą, sukeltą aplinkybių, neapimančių Valdytojo veiksmų ar neveikimo.
 4. Valdytojas turi teisę bet kuriuo metu keisti interneto svetainės funkcijas.

§ 7 Skundai

 1. Naudotojai, įskaitant ir Neregistruotus naudotojus, gali pateikti skundus dėl naudojimosi interneto svetaine raštu, siųsdami registruotą laišką Valdytojo registruotos buveinės adresu su pastaba „serwis.lovi.pl“.
 2. Skunde turėtų būti nurodyti skundo teikėjo duomenys, leidžiantys pateikti skundo teikėjui atsakymą, sutikimas leisti naudoti asmens duomenis skundo nagrinėjimo procedūros tikslams ir trumpas problemos aprašymas.
 3. Naudotojas bus informuotas apie skundo sprendimą per 14 dienų nuo skundo pateikimo dienos, skundo paraiškoje Naudotojo nurodytu adresu.

§ 8 Baigiamosios nuostatos

Šios Sąlygos ir nuostatos taikomos nuo 2018-07-01 iki tol, kol bus atšauktos arba pakeistos Valdytojo.