PRIVATUMO POLITIKA

Įmonė, kurios pavadinimas „CANPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ S.K.A., turinti registruotą buveinę Varšuvoje (02-884) adresu ul. Puławska 430, įregistruota apylinkės teismo valdomame sostinės Varšuvos  Nacionaliniame teismų registre, 12-ame Nacionalinio teismų registro Prekybos departamente KRS numeriu 0000452771, mokesčių mokėtojo identifikacijos numeris (NIP) 118-00 -28-608, statistinės identifikacijos numeris (REGON) 015495694, toliau Valdytojas informuoja, kad savo interneto svetainėse naudoja tokias technologijas, kaip slapukai, skirtas rinkti ir apdoroti asmens duomenis, siekiant suasmeninti turinį bei reklamą ir analizuoti vartotojų srautą interneto svetainėse ir internete.

Remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, toliau BDAR, taikomo nuo 2018 m. gegužės 25 d., nuostatomis, prašome perskaityti toliau nurodytą informaciją. Lankydamiesi mūsų interneto svetainėje, jūs sutinkate su Valdytojo privatumo politika.

 1. Asmens duomenys

  Asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją, susijusią su identifikuotu ar galimai identifikuojamu fiziniu asmeniu. Jeigu naudojatės interneto svetaine lovibaby.com, tokius duomenis sudaro, pavyzdžiui, el. pašto adresas, IP adresas ar Valdytojo paslaugose nurodyti duomenys. Asmens duomenys gali būti saugomi slapukuose arba panašiose technologijose, kurios naudojamos jums lankantis interneto svetainėje.

 2. Duomenų apdorojimo pagrindas ir tikslai

  Valdytojas saugo ir apdoroja duomenis toliau nurodytiems tikslams:

  • sudaryti ir vykdyti sutartį, kuri šiuo atveju yra nurodytų paslaugų naudojimo sąlygų sutartis. Sudarius tokią sutartį, fiziniam asmeniui suteikiama teisė susipažinti su Valdytojo, kuris tuo pat metu gali apdoroti duomenis tokia apimtimi, kuri yra būtina siekiant vykdyti sutartį, interneto svetainėmis;

  • parduoti Valdytojo siūlomus gaminius ir paslaugas;

  • vykdyti gaminių ir paslaugų pardavimo sutartis, įskaitant sutarties vykdymą, galimų pretenzijų nagrinėjimą ar apsisaugojimą nuo jų;

  • rinkodaros tikslams – gavus atskirą Kliento sutikimą;

  • Valdytojo komercinės informacijos siuntimo el. paštu tikslams – gavus atskirą Kliento sutikimą;

  • vykdyti įsipareigojimus, atsirandančius pagal teisės aktus, įskaitant mokesčių ir apskaitos teisės aktus;

  • statistiniams ir archyvavimo tikslams;

  • išvengti piktnaudžiavimo ir sukčiavimo;

  • apdoroti duomenis Valdytojo ar trečiosios šalies teisėtų interesų įgyvendinimo tikslams. Šis duomenų apdorojimo pagrindas apima tuos atvejus, kai apdorojimas yra pagrįstas Valdytojo poreikiais, įskaitant, bet neapsiribojant, poreikį užtikrinti paslaugų saugumą, vykdyti statistinius skaičiavimus, gerinti paslaugas ir pritaikyti jas naudotojų poreikiams ir patogumui (pvz., suasmenintos paslaugos), taip pat rinkodaros ir paties Valdytojo paslaugų to valdytojo interneto svetainėje siūlomų paslaugų skatinimo tikslams.

  Kaip Valdytojo teikiamų paslaugų dalis, duomenys apdorojami tik jeigu tam taikomas vienas iš priimtinų teisinių pagrindų ir tik pagal nustatytą pagrindą taikomiems tikslams, kaip aprašyta pirmiau. Duomenys apdorojami tol, kol apdorojimui taikomas jo pagrindas, kitaip tariant, jeigu sutikimas duotas iki jo atšaukimo, tuomet iki ribotų ar kitų sutikimą apribojančių veiksmų įvykdymo, jeigu duomenys reikalingi vykdyti sutartį – iki sutarties galiojimo pabaigos, o jeigu duomenų apdorojimo pagrindas yra pagrįsti Valdytojo interesai – tol, kol šie pagrįsti interesai galioja.

 3. Duomenų perkeliamumas

  Duomenys perduodami bendradarbiavimo su papildomais rangovais (pvz., rinkodaros agentūra) arba paslaugų teikėjais (pvz., duomenų saugojimo paslaugų teikėjais) atvejais. Bet kuriuo iš šių atvejų duomenų perdavimas nesuteikia jų gavėjui teisės juos naudoti kaip nors kitaip, išskyrus naudojimą aiškiai Valdytojo išdėstytiems tikslams ir tik gavus fizinio asmens sutikimą. Bet kuriuo atveju duomenų perdavimas neatleidžia duomenų perdavėjo nuo atsakomybės dėl jų apdorojimo. Duomenys taip pat gali būti perduodami valdžios institucijoms, su sąlyga, kad jos yra įgaliotos juos gauti pagal taikomus įstatymus ir pateikia tam prašymą.

 4. Vartotojo teisės

  Interneto svetainės Naudotojas turi toliau nurodytas, su duomenimis ir jų apdorojimu susijusias teises. Sutikimas leisti apdoroti asmens duomenis gali būti atšauktas bet kuriuo metu. Fizinis asmuo turi teisę prieiti prie savo asmens duomenų, teisę juos koreguoti, teisę juos ištrinti, teisę uždrausti juos apdoroti, teisę duomenis perkelti, teisę prieštarauti duomenų apdorojimui ir teisę pateikti skundą priežiūros valdžios institucijai – GIODO (Lenkijos duomenų apsaugos tarnyba). Šios teisės galioja ir tuo atveju, kai Valdytojas tinkamai apdoroja asmens duomenis.