ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost pod obchodním názvem CANPOL, společnost s ručením omezením, se sídlem ve Varšavě (02-884) na ul. Puławska 430, zapsaná do národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro hlavní město Varšavu, 12. obchodního oddělení registru národního soudu pod číslem KRS: 0000452771, NIP: 118-00-28-608, REGON: 015495694. dále jako „Správce“ sděluje, že na svých webových stránkách využívá technologie jako jsou soubory cookies, ke sběru a zpracování osobních údajů za účelem přizpůsobení obsahu a reklam a k analýze návštěvnosti webových stránek a na internetu.

V souvislosti s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES, DDPR platné od 25. května 2018, si prosím přečtěte následující informace. Navštívením našeho webu přijímáte zásady ochrany osobních údajů Správce.

 1. Osobní údaje

  Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Používáte-li web lovibaby.com, takové údaje zahrnují například e-mailovou adresu, IP adresu včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace. Osobní údaje mohou být uloženy v cookies nebo podobných technologiích, které se používají při používání webových stránek.

 2. Základ a účel zpracování

  Správce ukládá a zpracovává data pro následující účely:  uzavření nebo realizace smlouvy, což jsou v tomto případě podmínky užívání dané služby. Pokud je taková smlouva uzavřena, fyzická osoba je oprávněna se seznámit s webovými stránkami Správce, který zároveň zpracovává data v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy;

  • prodej produktů a služeb nabízené Správcem;

  • realizace smluv o prodeji výrobků a služeb, včetně plnění smlouvy, výkonu nebo obrany proti případným nárokům;

  • pro marketingové účely - s výhradním souhlasem zákazníka;

  • pro účely zasílání obchodních informací Správce e-mailem - s výhradním souhlasem zákazníka;

  • plnění povinnosti vyplývající z právních předpisů, včetně daňových a účetních předpisů;

  • pro statistické a archivní účely;

  • k zamezení zneužívání a podvodu;

  • ke zpracování údajů pro účely oprávněných zájmů sledovaných Správcem nebo třetí osobou. Toto zpracování dat se týká případů, kdy je zpracování odůvodněno potřebami Správce, včetně (/m.j.), potřeby zajistit bezpečnost služby, provádět statistické měření, zlepšovat služby a přizpůsobovat je (např. personalizováním služby), jakož i pro účely marketingu a propagace vlastních služeb Správce na jeho internetových stránkách.

  Jako součást služeb poskytovaných Správcem budou údaje zpracovávány pouze v případě, že je k tomu právní důvod a pouze pro účel k tomu určený, jak je popsáno výše. Údaje budou zpracovávány, dokud bude trvat důvod pro jejich zpracování - to znamená, pokud bude udělen souhlas, dokud nebude odvolán, omezen nebo učiněna jiná opatření omezující tento souhlas, pokud jsou údaje nezbytné pro plnění smlouvy - pro trvání smlouvy a pokud pro zpracování údajů je oprávněný zájem Správce – dokud takový oprávněný zájem existuje.

 3. Přenositelnost dat

  Data jsou přenášena v případě spolupráce se subdodavatelem (např. s marketingovou agenturou) nebo poskytovatelem služeb (např. poskytovatelem ukládání dat). V jakémkoli takovém případě přenos dat neopravňuje příjemce k jeho použití, ale pouze k jeho použití pro účely výslovně uvedené Správcem a pouze se souhlasem fyzické osoby. V každém případě předávání údajů nezbavuje převodce odpovědnost za jeho zpracování. Údaje mohou být také předány orgánům veřejné správy za předpokladu, že je jejich žádost řádně podána a vydáno rozhodnutí v této věci.

 4. Uživatelská práva

  Uživatel webových stránek má následující práva týkající se dat a jejich zpracování: Souhlas se zpracováním dat lze kdykoli odvolat. Fyzická osoba má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na vymazání, právo na omezení zpracování, právo na předání údajů, právo vznést námitky proti zpracování údajů a právo podat stížnost u orgánu dozoru - GIODO (polský úřad pro ochranu údajů). Tato práva jsou platná i tehdy, jsou-li údaje řádně zpracovány Správcem.