Registrovat

Snadný Střední Tvrdý Velmi obtížné

Kontrolou vašich osobních údajů je společnost Canpol Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě na ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (dále jen "Canpol" nebo "Společnost"). ROZŠÍŘIT KOLAPS

Pro jaké účely a na jakém základě zpracováváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje bude Canpol zpracovávat:
• pro účely realizace smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou, které jsou založené na využívání internetového servisu fungujícího na stránce https://lovibaby.com.
Podkladem pro zpracování vašich osobních údajů ze strany Canpol je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kdy je oprávněným zájmem archivace údajů pro zabezpečení případných nároků vyplývajících v občanského zákoníku a čl. 9 odst. 2 písm. e) GDPR v situaci, kdy prostřednictvím servisu samostatně zveřejníte informace, které se týkají vašeho zdravotního stavu, nebo jiné osobní údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 GDPR. Poskytnutí údajů není povinné, je však nutné k provedení procesu registrace a využívání služeb servisu. 
• pro účely zasílání newsletteru na vaši e-mailovou adresu, pokud poskytnete souhlas s jeho zasíláním,
podkladem pro zpracování vašich osobních údajů ze strany Canpol je v tomto případě váš souhlas, tj. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na legálnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Canpol bude předávat vaše osobní údaje jiným příjemcům, kteří byli pověřeni zpracováním osobních údajů jménem a ve prospěch společnosti Canpol. Kromě toho bude Canpol poskytovat vaše osobní údaje jiným příjemcům, pokud bude taková povinnost vyplývat z právních předpisů.
Vaše údaje se nebudou předávat do třetích zemí a mezinárodním organizacím. 

Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?
Canpol bude zpracovávat vaše osobní údaje:
• po dobu, kdy budete využívat internetový servis, tj. do doby odhlášení z tohoto servisu, a dále po vašem odhlášení pro účely archivace a dále pro účely zabezpečení případných nároků vyplývajících z občanského zákoníku po dobu 3 let. 
• U osobních údajů zpracovávaných na základě vašeho souhlasu bude Canpol zpracovávat vaše osobní údaje do doby stažení vašeho souhlasu s jejich zpracováním.

Jaká máte práva?
Máte právo na:
• přístup ke svým osobním údajům a obdržení kopie zpracovávaných osobních údajů;
• opravu svých nesprávných údajů;
• odstranění údajů (právo být zapomenut) v případě výskytu okolností uvedených v čl. 17 GDPR;
• na omezení zpracování údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR;
• podání námitky proti zpracování údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR;
• přenositelnost poskytnutých údajů, zpracovávaných automatizovaným způsobem.
Pokud se domníváte, že se vaše údaje zpracovávají způsobem, který je v rozporu se zákonem, můžete podat stížnost k dozorčímu orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů UODO, ul. Stawki 2, Varšava).

Kontakt 
Pokud potřebujete další informace související s ochranou osobních údajů nebo chcete využít práva, která vám náležejí, kontaktujte nás:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: e-mail: iod@canpolbabies.com
Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884