PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBU www.lovibaby.com

Definice

Kdykoli se v těchto Podmínkách objeví následující termíny, měly by být chápány v souladu 
s níže uvedenou definicí:

 1. Webová stránka - webová stránka, která funguje na internetu v doméně www.lovibaby.com.
 2. Smluvní podmínky - smluvní podmínky pro používání webové stránky pod doménovým jménem www.lovibaby.com, ve kterém jsou specifikovány zejména práva a povinnosti uživatelů webových stránek a Poskytovatele.Poskytovatel - majitel webové stránky - společnost pod obchodním názvem "CANPOL, společnost s ručením omezeným" S.K.A. se sídlem ve Varšavě (02-884) na ul. Puławska 430, zapsaná do rejstříku soudu v hlavním městě Varšavě, 12. obchodního oddělení národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000452771, NIP: 118-00- 28-608, REGON: 015495694.
 3. Controller – the owner of the Website – a company under the business name “CANPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” with its registered office in Warsaw (02-884) at ul. Puławska 430, entered into the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw, 12th Commercial Department of the National Court Register under KRS number: 0000452771, NIP: 118-00- 28-608, REGON: 015495694.
 4. Zákon - zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky.
 5. Uživatel - osoba, která používá webovou stránku, jež se zaregistrovala na webových stránkách a přihlásila se.
 6. Neregistrovaný uživatel - návštěvník webových stránek, který se nezaregistroval na webové stránce, a uživatel, který se do webových stránek nepřipojil.
 7. Zdravotní sestra / porodní asistentka - uživatel, který se zaregistruje jako "porodní asistentka" a využívá funkce části webové stránky s názvem "porodní asistentka".

§ 1 Obecná ustanovení

 1. Tyto smluvní podmínky definují zásady, na jejichž základě Poskytovatel poskytne služby elektronickými prostředky uživatelům a neregistrovaným uživatelům v souvislosti s fungováním webových stránek na internetu; přičemž uživatelé a neregistrovaní uživatelé mohou používat obsah webových stránek za podmínek popsaných v těchto „Podmínkách“. Zejména uživatelé mohou bezplatně poskytovat poradenství a dostávat hodnocení, stejně jako přidávat názory a komentáře a hodnotit rady ostatních uživatelů webu.
 2. Přístup na webové stránky je přístupný všem uživatelům veřejné internetové sítě, zatímco neregistrovaní uživatelé nemají právo využívat funkce webových stránek vyhrazených uživatelům.
 3. Cílovou skupinou webových stránek - vzhledem k nabízeným produktům  - jsou rodiče. Poskytovatel ovšem neomezuje poskytování služeb uživatelům a neregistrovaným uživatelům, kteří nejsou rodiči.
 4. Správné používání webových stránek a služeb poskytovaných prostřednictvím webových stránek vyžaduje, aby uživatelé a neregistrovaní uživatelé: 
  - měli připojení k veřejné internetové síti;
  - nainstalovali nebo použili verzi Internet Explorer 8.x nebo novější, Mozilla Firefox verze 36.x nebo novější, verzi prohlížeče Google Chrome 41.x nebo libovolný novější nebo jiný prohlížeč s podobnými parametry nebo vyšší;
  - povolili Java skripty a applety a soubory cookie (viz záložka: O nás / Pravidla používání cookies); 
  - aby některé objekty byly správně zobrazeny, je nutné použít externí aplikace uživatele služby - např. Adobe Acrobat Reader verze 6.0 nebo vyšší.
 5. Webová stránka je optimalizována pro prohlížení v rozlišení 1280x800.
 6. Poskytovatel nezodpovídá za technická omezení a překážky, které nastanou v zařízení, včetně hardwaru, které používá uživatel a neregistrovaný uživatel za účelem používání webových stránek a které zabraňují nebo brání používání webových stránek uživatelem a neregistrovaným uživatelem.
 7. Poskytovatel prohlašuje, že v rámci používání webových stránek je uživatelům a neregistrovaným uživatelům zakázáno poskytovat nezákonný obsah, včetně obsahu, který je vulgární a urážlivý vůči ostatním. Přijetím těchto Podmínek uživatelé a neregistrovaní uživatelé prohlašují, že neporuší výše uvedený zákaz.

§ 2 Registrace na webových stránkách

 1. Uživatel se registruje na webových stránkách dobrovolně a bezplatně.
 2. Registrace na webových stránkách se provádí prostřednictvím webových stránek ve formuláři, který je k dispozici na webových stránkách, a to vyplněním registračních formulářů uvedených jako povinné, tj. jméno, příjmení a e-mailová adresa uživatele, jakož i nepovinné- datum narození, adresa bydliště a věk a jméno dítěte.
 3. Použití webové stránky je podmíněno přijetím ustanovení Smluvních podmínek na webových stránkách "označením" příslušné věty v registračním formuláři.
 4. Uživatel je oprávněn prostřednictvím registrace na webových stránkách souhlasit s přijímáním elektronické pošty a / nebo SMS reklamních a obchodních informací týkajících se profilu webových stránek, které pocházejí od Poskytovatele nebo od jiných subjektů. Uživatel uděluje tento souhlas tím, že jej vyjádří na webové stránce. Tento souhlas je dán "označením" v registračním formuláři větou, v níž je uvedeno, že byl dán souhlas s příjmem informací od Poskytovatele.
 5. Uživateli je zakázáno aktivně používat dva nebo více účtů nebo úmyslně založit další účty s použitím údajů jiných členů rodiny. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto účty smazat.

§ 3 Osobní údaje

 1. Při registraci na webových stránkách souhlasí uživatel s tím, že zpracovatel zpracuje údaje poskytnuté uživatelem v registračním formuláři v souvislosti s provozováním webových stránek pro účely uvedené v zásadách ochrany osobních údajů. Souhlas je dán "označením" příslušné věty v registračním formuláři.
 2. Osobní údaje uživatelů budou zpracovávány v souladu s ustanoveními zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (věstník 2016, bod 922, v platném znění). Osobní údaje budou zpracovávány pouze v souvislosti s provozem webové stránky.
 3. Správcem osobních údajů je administrátor webových stránek.
 4. Poskytování údajů je dobrovolné, avšak pokud nejsou poskytnuty uživatelské údaje požadované pro účinnou registraci a není-li poskytnut souhlas se zpracováním, uživatel nebude moci být zaregistrován a používat tak funkce webových stránek nabízené registrovaným uživatelům.
 5. Každý má právo na přístup k poskytnutým údajům, jejich úpravu a odvolání souhlasu s jejich zpracováním za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů.
 6. Poskytovatel se zavazuje k maximální péči s cílem chránit uživatelské údaje.
 7. Poskytovatel používá technická a organizační opatření k ochraně zpracovávaných dat, zejména chrání data před neoprávněným přístupem, neoprávněným odstraněním, zpracováním a uložením v rozporu se zákonem a také chrání proti změně, ztrátě, poškození nebo zničení.

§ 4  Všeobecné podmínky používání webových stránek

 1. Internetová stránka může být použita pouze v souladu s platnými právními předpisy, s ustanovením těchto smluvních podmínek a s dobrými mravy používání internetu („Netiketa“). Uživatel zejména nemůže:
  1. porušovat práva jiných uživatelů k používání webových stránek;
  2. porušovat práva duševního vlastnictví třetích stran;
  3. zveřejňovat obsah omezený právy třetích stran s přihlédnutím k ustanovení § 5 odst. 5 smluvních podmínek
  4. šířit nezákonný materiál, včetně obsahu, který porušuje jakýkoli platný zákon, šíří rasovou, etnickou nebo náboženskou nenávist, obsahuje pornografický obsah, schvaluje fašismus, nacismus, komunismus, šíří násilí, porušuje náboženskou svobodu a porušuje práva ostatních;
  5. distribuovat propagační nebo reklamní materiály;
  6. používat webové stránky způsobem, který může vést k narušení jejich řádného fungování;
  7.  způsobovat nadměrné zatížení webových stránek;
  8. přidávat obsah, který je v rozporu s platnými právními předpisy, sociálně nevhodný, včetně obsahu, který je vulgární, urážlivý nebo hanlivý vůči třetím stranám.
 2. Poskytovatel, který zpřístupňuje webové stránky na internetu, nepřevádí žádná práva na uživatele a neregistrované uživatele na webových stránkách.
 3. Všechna práva na webovou stránku, včetně grafických a textových prvků, kromě těch, které zveřejňují uživatelé, jsou vyhrazena a jsou majetkem Poskytovatele nebo jiných fyzických či právnických osob, pokud není výslovně uvedeno jinak. Použití obsahu webové stránky neznamená, že uživatelé získávají jakákoli práva k jejím částem nebo databázím v ní obsaženým, pokud nebyly zveřejněny na webových stránkách uživatelem. Uživatel je oprávněn používat tato díla nebo databáze pouze v rozsahu přípustného užívání stanoveného v ustanovení zákona ze dne 4. února 1994 o autorských právech a souvisejících právech a zákona ze dne 16. dubna 1993 o boji proti nekalé soutěži. Kopírování, změna nebo přenos jakékoliv části webových stránek bez písemného souhlasu provozovatele je zakázáno (s výjimkou prvků zveřejněných uživatelem na webových stránkách, tj. rad, komentářů), s výjimkou případů výslovně povolených platnými právními předpisy.
 4.  Veškeré názvy výrobků, obchodní názvy a další individualizující označení uvedené na webové stránce, které představují chráněné ochranné známky, podléhají právní ochraně podle zákona o průmyslovém vlastnictví ze dne 30. června 2000 a zákona ze dne 16. dubna 1993 o boji proti nekalé soutěži.

§ 5  Odpovědnost uživatele

 1. Uživatel publikuje svůj obsah na webových stránkách na své vlastní riziko a je povinen dodržovat platné právní předpisy a ustanovení těchto Podmínek, zejména ustanovení § 4 - § 5 Podmínek.
 2. Ve zvláštních případech si Poskytovatel vyhrazuje právo neodvolatelně odstranit obsah (rady, připomínky), které uživatel zveřejnil bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodu, zejména pokud existují pochybnosti o tom, zda jsou zdroje legální a obsah je zákonný, stejně jako v případě porušení ustanovení § 4 - § 5 Podmínek.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo sdílet údaje uživatele, stejně jako obsah pocházející a šířený na webové stránce uživateli, pokud vznikne povinnost poskytnout údaje oprávněným osobám podle příslušných ustanovení zákona.

§ 6 Odpovědnost Poskytovatele

 1. Poskytovatel neodpovídá za obsah, který uživatel zveřejnil na webových stránkách. Uživatel internetových stránek je výhradně zodpovědný za své aktivity na webových stránkách.
 2. Poskytovatel nezaručuje možnost připojení a vyhrazuje si právo z důvodu technických důvodů pozastavit přístup na webové stránky.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené v důsledku okolností kromě jednání a opomenutí Poskytovatele.
 4. Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit funkce webové stránky.

§ 7 Stížnosti

 1. Reklamace týkající se provozu webové stránky mohou uživatelé, včetně neregistrovaných uživatelů, zasílat písemně doporučenou poštou na adresu sídla Poskytovatele s poznámkou "serwis.lovi.pl".
 2. Stížnost by měla obsahovat údaje stěžovatele, které umožňují odpovědět na stížnost, souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely stížnosti a její stručný popis.
 3. Uživatel bude o výsledku stížnosti informován do 14 dnů ode dne podání stížnosti na adresu uvedenou uživatelem ve stížnosti.

§ 8 Závěrečná ustanovení

Tyto smluvní podmínky platí od 01.07.2018 až do odvolání nebo změny učiněné Poskytovatelem.